ඩෙංගු (Dengue)

ඩෙංගු උවදුර පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කලද, ඒ පිළිබඳව යොමුවන අවධානය මද බව දිනෙන් දින ඉහල යන ඩෙංගු රෝගීන්

Read more

දියවැඩියාව – Diabetes Mellitus

සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව සීනි වැඩිවීම ලෙස හැඳින්වෙන මෙම තත්වය, වෛද්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව Diabetes mellitus (ඩයබටීස් මෙලයිටස්) නොහොත් දියවැඩියාව ලෙස හඳුන්වනු

Read more
Page 3 of 3123