රාත්‍රී නින්දේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය? wearing a bra to sleep?

රාත්‍රී නින්දට යාමේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය පිලිබඳව කාන්තාවන් අතර විවිධ මත පවතී. මෙයින් වඩාත්ම කතාබහට ලක්වන කරුණ වනුයේ, රාත්‍රියේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය

Read more

ස්වයංවින්දනය පිලිබදව ඇතිවිය හැකි ගැටලුකාරී තත්වයන්

ස්වයංවින්දනය හා බැදී වැරදි වටහා ගැනීම්. තරුණයන්ට පමණක් සිමාවුවක් ලෙස සැලකීම. ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන තරුණියන් ලිංගික සහකරුවන් එක් අයකුට වඩා

Read more
Page 6 of 6« First...23456