ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය / Gestational Diabetes Mellitus (GDM)

ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය ලෙස අනෙකුත් දියවැඩියා සහිත කාන්තාවන්ගෙන් මෙම මවුවරුන් වෙන්කොට හදුනාගැනීමට ලක්ෂණ කිහිපයක් උපකාරී වේ. එනම් මෙම

Read more
Page 3 of 3123