ගර්භණි සමය හා ලිංගික ජීවිතය (Pregnancy & Sex)

ගර්භණි කාලය තුලදි හා ඉන්පසු කාලවලදි ඇතිවන හෝමෝන වෙනස්විම්, ශාරීරික වෙනස්විම් හා මානසික වශයෙන් ඇතිවන වෙනස්විම් නිසා ලිංගික සංසර්ගය පිළිබඳව

Read more

ගර්භණි සමය හා අධිරුධිර පීඩනය – Pregnancy Induced Hypertension

ගර්භණි සමයේදී දක්නට ලැබෙන අධිරුධිර පිඩනය ආකාර දෙකකින් පවතී. එනම් ගර්භණි භාවයට ප්‍රථමයෙන් සිටම අධිරුධිර පිඩනයට ගොදුරු වී සිටීම හා

Read more

ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය / Gestational Diabetes Mellitus (GDM)

ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය ලෙස අනෙකුත් දියවැඩියා සහිත කාන්තාවන්ගෙන් මෙම මවුවරුන් වෙන්කොට හදුනාගැනීමට ලක්ෂණ කිහිපයක් උපකාරී වේ. එනම් මෙම

Read more