දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට පෙර​ (පූර්ව ගර්භණී සුදානම​)

ඔබ සහ ඔබේ සහකරු දරුවෙකු පිළිබඳ සිහින මවනවා විය හැකි​නමුත්, ගැබ් ගැනීමකට ඔබගේ මානසික සූදානම මෙන්ම ශාරීරික සුදානමද අත්‍යාවශ්‍ය බව

Read more