දරුවන්ට මවුකිරි ලබාදිමෙන් වැළකී සිටිය යුතු අවස්ථා

අලුත උපන් දරුවකුට අවමය මාස 06ක් ගතවනතුරු මවුකිරී ලබාදීම දැනට අනිවාර්යයෙන් කල යුතු බව සැලකෙන කටයුත්තක්, මේ පිලිබඳව වැඩි විස්තර

Read more

ළදරුවන්ට මවුකිරි සදහා පූරක ආහාර ලබාදීම – Introduction of solid food with weening of breastmilk

ළදරුවන් සදහා මාස 06ක් ගතවනතුරු අනිවාර්යෙන්ම මවුකිරි පමණක් ලබාදිය යුතු බව අප මීට ඉහත ලිපියකින් ඔබව දැනුවත් කලා. වයස මස

Read more

මවුකිරි දිම පිළිබඳව මවක් වන ඔබ දැන සිටිය යුතු දේ. Brestfeeding

වර්තමානය වන විට කාර්යබහුලත්වය, රැකියාවලට යාමට සිදුවීමත්, අධික ලෙස රුපලාවන්‍ය හා ශරීර හැඩය පවත්වාගැනීමට වෙහෙසීමත් හේතුවෙන් නිසි ආකාරයෙන් අවශ්‍ය කාලය

Read more