ස්වයංවින්දනය පිලිබදව ඇතිවිය හැකි ගැටලුකාරී තත්වයන්

ස්වයංවින්දනය හා බැදී වැරදි වටහා ගැනීම්. තරුණයන්ට පමණක් සිමාවුවක් ලෙස සැලකීම. ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන තරුණියන් ලිංගික සහකරුවන් එක් අයකුට වඩා

Read more