ඔබත් උපත් පාලන පෙති පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?? Birth control pills

දරු පිළිසිඳගැනීමක් සඳහා ඔබ සූදානම් නැතිද? වර්තමාන සමාජ ක්‍රමය තුල උපත්පාලනය නැතුවම බැරි දෙයක් වී හමාරය. පවුල් සංස්ථාව තුල දරු

Read more