ගැබ් ගෙල පිළිකා – carcinoma of the cervix

කුමක්ද මේ ගැබ් ගෙල පිළිකාව නොහොත් carcinoma of the cervix? ගර්භාශයේ හෙවත් දරු බොක්කේ, කුඩාම සහ පහතින්ම පිහිටා ඇති කොටස

Read more