මාසික ඔසප් චක්‍රය හා බැදුණු සෞඛ්‍යමය ගැටලු (Menstrual cycle)

කාන්තාවක් විදියට, මාසික ඔසප්වීම, ඔසප් වේදනාව සමනය කරගැනීම, සනීපාරක්ෂක තුවායන් භාවිතය, ආදී මාතෘකාවන් සමාජය තුල පොදුවේ සාකච්ඡා කරන්න ඔබ පැකිලීමක්

Read more

දුම්පානය ඔබට කෙතරම් අහිතකරද (smoking)

ඔබ දන්නවාද වසරකට මිලියන 5ක් පමණ පුද්ගලයන් මියයාමට හේතුව දුම්බීම බව. ලෝක සෞක්‍ය සංගමයට අනුව සෑම තප්පර 6 ට, එක්

Read more