හර්නියාවක් යනු කුමක්ද?

හර්නියා යන වචනය නිතර අසන්නට ලැබෙන තත්වයක්. මේ සඳහා ශල්‍යකර්ම වලට ලක්වූ බොහෝදෙනෙක් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති. නමුත් ඇත්තෙන්ම හර්නියාවක්

Read more