වකුගඩු හා මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිත ගල් හටගැනීම (kidney & renal stone)

වකුගඩු, මුත්‍රාවාහිනි, මුත්‍රාශය යන ප්‍රධාන කොටස් වලින් මිනිස් මුත්‍රා මාර්ගය සමන්විත වනවා. මුත්‍රා ගල් හටගැනීම අද සමාජයේ අපට සුලභව ඇසෙන්නට

Read more