ගර්භණි සමය හා ලිංගික ජීවිතය (Pregnancy & Sex)

ගර්භණි කාලය තුලදි හා ඉන්පසු කාලවලදි ඇතිවන හෝමෝන වෙනස්විම්, ශාරීරික වෙනස්විම් හා මානසික වශයෙන් ඇතිවන වෙනස්විම් නිසා ලිංගික සංසර්ගය පිළිබඳව

Read more

ආදරය හා යහපත් සෞක්‍ය අතර ඇති බැදිම

ආදරය , සිතින් මෙන්ම ගතින්ද ඔබේ තුරුණු බව රැකගනීවී. සිනාවෙන් සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක් ඔබට ලගාකරදෙයි, නවතම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ අනුව

Read more