අර්ශස් රෝගය ගැන දැනුවත් වෙමු

වේදනාකාරී අත්දැකීමක් නිසාමත්, දැනෙන අපහසුතාවය නිසාමත් අර්ශස් රෝගී තත්වය පිළිබඳව විවෘතව කතා කිරීමට බොහෝ දෙනෙක් මැලිකමක් දක්වනවා. ඒ හේතුව නිසාම

Read more

අර්ශස් ( Piles හෙවත් Haemorrhoids)

වැඩිහිටි බොහෝ දෙනෙක්ට කායික වශයෙන් තදබල පීඩාවක් ඇතිකරන රෝගයක් තමා අර්ශස් හෙවත් “Piles”. බොහෝවිට ලැජ්ජාව හෝ මානසිකව ඇතිවන අසහනකාරි බව

Read more