මාසික ඔසප් චක්‍රය හා බැදුණු සෞඛ්‍යමය ගැටලු (Menstrual cycle)

කාන්තාවක් විදියට, මාසික ඔසප්වීම, ඔසප් වේදනාව සමනය කරගැනීම, සනීපාරක්ෂක තුවායන් භාවිතය, ආදී මාතෘකාවන් සමාජය තුල පොදුවේ සාකච්ඡා කරන්න ඔබ පැකිලීමක්

Read more