ස්වයංවින්දනය පිලිබදව ඇතිවිය හැකි ගැටලුකාරී තත්වයන්

ස්වයංවින්දනය හා බැදී වැරදි වටහා ගැනීම්. තරුණයන්ට පමණක් සිමාවුවක් ලෙස සැලකීම. ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන තරුණියන් ලිංගික සහකරුවන් එක් අයකුට වඩා

Read more

ඔබත් උපත් පාලන පෙති පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?? Birth control pills

දරු පිළිසිඳගැනීමක් සඳහා ඔබ සූදානම් නැතිද? වර්තමාන සමාජ ක්‍රමය තුල උපත්පාලනය නැතුවම බැරි දෙයක් වී හමාරය. පවුල් සංස්ථාව තුල දරු

Read more