ස්ට්‍රෝක් (ආඝාතය) යනු කුමක්ද?

වචනය මෙන්ම බරපතල අදහසක් කියැවෙන රෝගී තත්වයක් ලෙස ආඝාතය හෙවත් stroke හඳුන්වාදෙන්න පුලුවන්. ඔබ දන්නා කියන පුද්ගලයකු හට ස්ට්‍රෝක් එකක්

Read more