තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ගැටලුවක්ද? Thyroid Enlargment

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය යනු ගෙලෙහි ඉදිරිපස පිහිටා ඇති අන්තෝසර්ග (Endocrine) ගණයට අයත් ග්‍රන්ථියකි. මෙමගින් මූලිකව හෝමෝන වර්ග 2ක් නිපදවේ. Tri iodo

Read more