මානසික වෙහෙස හා මානසික ආතතිය

බැලු බැල්මට එකම අදහසක් ලෙස පෙනුනත්, මානසික වෙහෙස හා ආතතිය, එදිනෙදා ජිවිතයේ අපි සැම දෙනාම, දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව, ජිවිත කාලයේ

Read more

මාසික ඔසප් වීම ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු

මාසික ඔසප් වීම ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව අප මීට පෙර සාකච්ඡා කලා. එම ලිපියෙන් පසුව ලැබුණු ඉල්ලීම්වලට අනුව පොදුවේ කතාබහට

Read more